eu
headerphoto

Jednostki realizujące projekt

Beneficjent

Gmina Miasta Tarnowa– miasto na prawach powiatu zlokalizowane we wschodniej części województwa małopolskiego, położone nad rzeką Białą. Drugie po Krakowie miasto w województwie.

Gmina Miasta Tarnowa jest wspólnotą samorządową swych mieszkańców. Miasto zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje szereg zadań wynikających z zapisów ustawowych. Miasto ma osobowość prawną.

Tarnów jest miastem przyjaznym dla rozwoju i prowadzenia inwestycji gospodarczych. Jednym z czynników, który temu sprzyja, jest dobry klimat do inwestowania, na który składają się m. in. przemysłowy charakter miasta z rozwiniętą infrastrukturą, a także jego doskonałe położenie. Ten ostatni atut pozwala na lokalizowanie w mieście nowych inwestycji gospodarczych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, mając na uwadze uproszczenie procedury rejestracji działalności gospodarczej w ramach istniejących wówczas rozwiązań ustawowych, po podpisaniu umów między Prezydentem Miasta Tarnowa, a urzędami skarbowymi oraz Urzędem Statystycznym – 10 grudnia 2007 r. został uruchomiony Punkt Obsługi Przedsiębiorców – lokalne „jedno okienko”. Umożliwiło to kompleksowe załatwianie spraw związanych z rejestracją firmy oraz uaktualnienie danych w jednym miejscu. Miasto użyczyło pomieszczenia na stanowiska pracy dla tych instytucji wraz z wyposażeniem biurowym i komputerowym, łączami internetowymi i telefonicznymi. Przepisy zmienionej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z poźn. zm.) wprowadzające ustawowo zasadę tzw. „jednego okienka”, weszły w życie w dniu 31 marca 2009 r., umożliwiając m. in. dodatkową rejestrację firmy w zakresie zgłoszeń identyfikacyjnych lub aktualizacyjnych NIP bez wizyty w urzędzie skarbowym.

W efekcie zmian przepisów prawnych aktualnie w punkcie funkcjonuje stanowisko Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz stanowisko Urzędu Statystycznego.

 

Partnerzy zaangażowani w realizację projektu

Partnerem jest Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. na mocy zawartej w dniu 29.06.2010 roku umowy partnerskiej nr 33/U/2010. Wnioskodawcą projektu jest Gmina Miasta Tarnowa (lider).

Tarnowski Klaster Przemysłowy TKP S.A. Spółka Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. została utworzona w czerwcu 1999 roku,  głównie w celu utworzenia w Tarnowie klastera przemysłowego
i rozbudowania przetwórstwa tworzyw sztucznych, opartego na lokalnych tradycjach przemysłu chemicznego (Zakłady Azotowe S.A.) i przemysłu maszyn i urządzeń do produkcji (Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.) oraz specjalistów działających na rynku lokalnym. Całość przedsięwzięcia uzupełniać miały jednostki naukowo-badawcze.

Spółka szybko stała się wyspecjalizowaną organizacją okołobiznesową, tworzącą warunki dla już istniejących oraz nowych przedsięwzięć gospodarczych. W 2008 r. rozszerzono, w stosunku do pierwotnych założeń, zakres działalności klastera, z firm działających wyłącznie w obszarze tworzyw sztucznych, na inne branże (chemia, budownictwo, meblarstwo). Spółka nie odmawia pomocy przy inwestycjach, które znajdują się zupełnie poza jej domeną np. w branży logistycznej, energii odnawialnych. Nie oznacza to, że odchodzi w jakimkolwiek stopniu od pomysłu tworzenia klastera przemysłu chemicznego i tworzyw sztucznych, dostrzegając w tych branżach niszę rynkową i ogromny potencjał do zagospodarowania w skali całego kraju.

Celem działania Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. jest tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju gospodarczego regionu oraz miejsc pracy, w szczególności poprzez tworzenie w regionie parków przemysłowych, parków technologicznych, stref inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej oraz poprzez inne formy mające na celu optymalizację wykorzystania terenów pod zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.